Algemene Voorwaarden & AVG Privacyverklaring


Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities

 1. Facilitator: Maartje Geverinck / BeLightFull (MG / BLF)

 2. Cliënt: de wederpartij van MG / BLF

 3. Behandeling: Diverse behandelingen, consulten en trainingen, veelal op basis van Access Consciousness® methoden en technieken en anders

 4. Overeenkomst: de afspraak voor een sessie, behandelingen, deelname aan een training of aankoop van een fysiek or digitaal product

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de facilitator enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de facilitator zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen de facilitator en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs) afspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging hiervan.

 2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de cliënt inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de facilitator schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

 3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één behandeling. Na afloop van een behandeling kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.

 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
  – De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is(zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  – Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering en vergoeding van investering

 1. Annulering van een afspraak of training dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

 2. Voor annulering van behandelingen of training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling of training is de cliënt geen kosten verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de cliënt alsnog 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
  Indien de cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling of training, is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.
  De facilitator is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De facilitator zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken. Cliënt heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de facilitator te annuleren zonder dat cliënt hiervoor kosten aan de facilitator verschuldigd is.

 3. Bij deelname annulering, door de Cliënt zelf, voor een reeds vooraf betaalde training of sessie (live of online) en de vraag om het bedrag terug te storten, worden €25,- incl. administratiekosten in rekening in gebracht om de terugstorting van het bedrag en een creditfactuur te voorzien, ed. Dit wordt in mindering gebracht bij de terugstorting en zal vermeld worden op de factuur.

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht

 1. De facilitator zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover facilitator daartoe wettelijk verplicht is of aan de facilitator hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft verkregen.

 2. De facilitator zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en facturering

 1. Een behandeling dient direct na de voltooiing hiervan contant te worden voldaan. Op verzoek van de cliënt kan een kwitantie worden verstrekt.

 2. Ingeval een behandeling wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5., zal cliënt hiervoor van de facilitator een factuur ontvangen.

 3. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de facilitator te betalen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de behandeling door de facilitator is sprake van een inspanningsverplichting.

 2. De facilitator geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische, psychologische, mentale en fysiologische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van zijn behandeling(en) bij de cliënt, of na het verkopen van producten aan de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de facilitator. De facilitator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

 3. De facilitator is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de facilitator mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

 4. De aansprakelijkheid van de facilitator voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.

 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de facilitator beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.

 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de facilitator aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening door de facilitator is het Nederlands recht van toepassing.

 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de facilitator die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de rechtbank bevoegd.

Artikel 11. Respons via e-mail of telefoon

 1. De facilitator en haar team zullen naar beste kunnen binnen 72 uur antwoord geven op een door de cliënt gestuurde e-mail, ingesproken voicemail of andere manier van contact opname.

 2. De facilitator biedt geen garantie voor onmiddellijke respons op een bericht van de cliënt, middels welke manier van communicatie dan ook.

Artikel 12. Audio Opnames van Workshops, Trainingen, (Online) 1 op 1- & Groepssessies

 1. Live workshops – trainingen in groepsverband. Deze audio opnames worden 3 maanden beschikbaar gesteld via GoogleDrive, BOX of Dropbox. Daarna zullen deze niet meer beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de Audio opnames en andere geleverde documenten binnen het tijdsbestek van 3 maanden op te slaan op eigen apparatuur. Daarna worden deze audio opnames en bestanden uit het bestand systeem verwijderd en derhalve niet meer verstrekt.

 2. Live 1 op 1 sessies – online en in persoon worden altijd opgenomen mits dat dat niet gewenst is. Deze audio opnames worden 3 maanden beschikbaar gesteld via GoogleDrive, BOX of Dropbox. Daarna zullen deze niet meer beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de Audio opnames en andere geleverde documenten binnen het tijdsbestek van 3 maanden op te slaan op eigen apparatuur. Daarna worden deze audio opnames en bestanden uit het bestand systeem verwijderd en derhalve niet meer verstrekt.

Artikel 13. Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal

 1. Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens live evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 5 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen, tenzij Maartje Geverinck hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

 2. Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement.

 3. Het is een deelnemer van een evenement, training of online programma niet toegestaan om werkboeken, PDF sheets afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren of aan anderen door te geven, tenzij Maartje Geverinck hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal juridische gevolgen hebben.

 4. Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

 5. Beeld- portret- en audio rechten – Maartje Geverinck, haar team en organisatie medewerkers kunnen tijdens evenementen en online programma’s opnamen maken (foto’s, video’s en audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar of te zien is of op audio te horen is. Maartje Geverinck heeft het recht om deze beelden en audio te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live of online event,

Artikel 14. Verklaring

 1. Maartje Geverinck verklaart met nadruk geen arts of medisch specialist te zijn. Onderzoek wijst uit dat het werken met de Access Tools en Processen van grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Daarom raadt BeLightFull/Maartje Geverinck aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan ook, alvorens het beginnen met Access Processing contact opneemt met de huisarts of behandelend arts of specialist, en het medicijn gebruik onder controle te houden tijdens het gebruik van de Access Tools en Processen. Een aanpassing in medicatie kan wellicht vereist zijn naar verloop van tijd aangezien deze processen de persoon en zijn of haar lichaam in staat kunnen stellen om op eigen kracht te helen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes en acties ten aanzien van de cliënt’s fysieke en psychologische welzijn en voor de creatie van de client’s eigen leven en toekomst.

Eibergen, 11 januari 2016 – AVG correcties doorgevoerd op 25 mei 2018

Maartje Geverinck

AVG Privacyverklaring


GEGEVENS VERWERKER / VERANTWOORDELIJKE /BEHEERDER

Maartje Geverinck
Kluiversgang 7
7151 CB Eibergen, Nederland
KVK: 64979571
BTW: NL002283447B52

ART. 1 – TOEPASSELIJKHEID

De privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden bijvoorbeeld via het contactformulier, opt-in formulier van de gratis weggever of bestellingen die u plaatst op onze website.

Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder hechten groot belang aan de privacyverklaring van onze betrokkene / klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Maartje Geverinck is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, en op welke manier.

Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in de overeenstemming met de AVG. In de privacyverklaring legt Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder  uit welke gegevens Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder verwerken en voor welke doeleinde ze worden gebruikt.

In dit document treft u verklaring aan ter zake de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede onze disclaimer. Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk!


ART. 2 – DEFINITIES

Betrokkene: De bezoeker van onze website, gebruiker van onze platformen, aanvrager van onze dienst(en) en/of de ontvanger;

Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder: Maartje Geverinck


ART.3 – OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS

Betrokkene kan via de website, webshop en social media kanalen van verwerker/verantwoordelijke alleen zelf actief zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene aan verwerker/verantwoordelijke gedurende dit proces verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.


Gratis weggevers en producten

 • Voor – en achternaam

 • IP-adres

 • E-mailadres


Live Evenementen, Workshops, 1 op 1 Sessies & Online (Groeps)Sessies

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Indien van toepassing: Bedrijfsgegevens

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • IP-Adres

ART.4 – REDEN VAN VERWERKING

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Uw naam en mailadres gebruiken we voor het verzenden van de nieuwsbrieven, commerciële nieuwsbrieven, informatieve mailings, support formulieren en retargeting voor Facebookadvertenties.

verwerker/verantwoordelijke voegt nooit zelf uw mailadres toe aan een mailinglijst!

 • Uw naam, e-mailadres, website en telefoonnummer s die u invult bij een contact formulier /supportformulier, voor een offerteaanvraag, of per normale email, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. De e-mails die via de contact formulieren ingestuurd worden komen in verwerker/verantwoordelijke zijn mailbox en worden daar 5 jaar bewaard en bijgehouden. Tot het moment dat u klant bij ons wordt, zetten we deze gegevens niet in verwerker/verantwoordelijke e-mailmarketingsysteem.

 • Wanneer u het contactformulier / supportformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u van een reactie te kunnen voorzien.

 • Uw naam, mailadres en fysieke adres gebruikt verwerker/verantwoordelijke voor het maken van facturen als u een dienst of product aankoopt en voor de registratie van classes bij Access Consciousness dienen deze uw gegevens te hebben als bewijs van deelname aan elke Access Class.

 • Het is mogelijk dat gegevens in de database van verwerker/verantwoordelijke worden opgenomen omdat deze worden verkregen via een ander kanaal dan via de website van verwerker/verantwoordelijke. Gedacht kan hierbij worden aan contact via telefoon, whatsapp, e-mail, social media of een derden. Ook in de voornoemde gevallen geldt dat de door betrokkene actief verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.


Door de gegevens te verstrekken geeft u verwerker/verantwoordelijke toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Verwerker/verantwoordelijke verwerkt uw gegevens dus op grond deze Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden.


ART 5 – VOORTIJDIGE CONTROLE VAN GEGEVENS

Verwerker / verantwoordelijke zal mogelijk door betrokkene verstrekte gegevens controleren in de registers van de Kamer van Koophandel. Het doel van dergelijke controle is uitsluitend de juistheid van de gegevens te verifiëren.


ART 6. – MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Verwerker / verantwoordelijke deelt persoonsgegevens van betrokkene met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens van betrokkene verwerken in opdracht van verwerker / verantwoordelijke, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens van betrokkene. Verwerker / verantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt verwerker / verantwoordelijke persoonsgegevens van betrokkene aan andere derden. Dit doet verwerker / verantwoordelijke alleen met nadrukkelijke toestemming van betrokkene.

Verwerker / verantwoordelijke maakt gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens verwerker / verantwoordelijke, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn (indien reeds beschikbaar): MailChimp, JouwWeb, Mollie, Facebook, Instagram.


Mailingprovider

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van een mailingprovider zoals MailChimp. De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Bekijk hoe MailChimp met de privacy van jouw gegevens omgaat.


Access Consciousness™

Als jij jezelf inschrijft voor een Access workshop, Live & Online, zullen jouw gegevens zoals hierboven beschreven bij Access Class / Live Classes worden gedeeld met Access Consciousness LLC gevestigd in de USA, Europa en Australië voor het registreren van de classes en certificatie. Meer informatie over het privacy beleid & terms & Conditions vind je hier.


Retargeting 

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacy beleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.


ART 7 – VARIA

Er zijn nog enkele mensen die toegang hebben tot jouw gegevens waaronder de boekhouder en webhost.

En Co-Hosts en (mede) organisators die de Access workshops, Live & Online, hosten, organiseren of opzetten.

Met deze mensen heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen.

Ook co-creëer ik regelmatig live en online workshops/webinars met andere personen. Bij de aankondiging & registratie van de workshops zal dit duidelijk vermeld worden! Jouw gegevens worden dan na aanmelding voor deze gratis of betaalde evenementen ook gedeeld met deze personen en voor de registratie van de workshops & certificering.

Als jij je voor webinars & online workshops registreert, zal dit meestal zijn via zoom.us (bekijk hier hoe zij omgaan met privacy).


ART.8 – BEVEILIGING & BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 1. Verstrekte gegevens via de website van verwerker/verantwoordelijke worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen. Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’ bovenin de adresbalk van de webbrowser. Raadpleeg voor een handleiding van een webbrowser altijd de bouwer zoals bijv. Microsoft, Mozilla, Google et cetera.

 2. Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL beveiligde server. Voornoemde omgevingen(en) worden wel gedeeld met enig online toegankelijk systeem.

 3. Verwerker / verantwoordelijke neemt de bescherming van gegevens van betrokkene serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkene het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan betrokkene contact opnemen via info@maartjegeverinck.nl.


ART.9 – BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 • Wanneer U zich uitschrijft voor mails, wordt u op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt.

 • Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

 • De bovenstaande termijn geldt, tenzij er Verwerker / verantwoordelijk voor verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

ART. 10 – UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun u doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.


LINKS

Op de website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.maartjegeverinck.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


GOOGLE ANALYTICS

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kan je hier vinden.


ADVERTENTIECOOKIES

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.


COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.


ART. 11 – GEBRUIK WEBSITE

 1. Beheerder maakt voor de website gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden. De beheerder spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/SSL-beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn.

 2. De bezoeker vrijwaart de beheerder, alsmede eigenaar volgens de SIDN van de website voor enige schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Gedacht kan hierbij worden aan o.a. het gebruik van onveilige WiFi-netwerken, out-of-date virus -en besturingsprogramma’s et cetera.

 3. De website van de beheerder is te allen tijde beschikbaar met een zogeheten veilige SSL/TLS-verbinding. Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser, staat dit slotje er niet verzoekt beheerder dit onverwijld kenbaar te maken via: info@maartjegeverinck.nl en onder geen enkele omstandigheid gegevens achter te laten!


ART.12 – MELDPLICHT DATALEKKEN

Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijke) datalekken zullen wij conform met betrokkene gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat wij het potentiële lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laten vaststellen en verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd.


ART. 13 – RECHT OP INZAGE VAN UW GEGEVENS

 1. Zodra betrokkene is opgenomen op een server van verwerker/verantwoordelijke bewaart verwerker/ verantwoordelijke de (actief verstrekte) gegevens van betrokkene.

 2. Betrokkene kan te allen tijde een verzoek voor inzage aan verwerker/verantwoordelijke richten en verwerker/ verantwoordelijke zal hieraan gehoor geven door een overzicht te verstrekken met een begrijpbare uitdraai voorzien met de gegevens zoals die door verwerker/verantwoordelijke zijn geregistreerd.

 3. Het is de zorg voor betrokkene om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen aan verwerker/verantwoordelijke te verstrekken. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kun u een schriftelijk inzageverzoek doen.


Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van u gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@maartjegeverinck.nl.


ART. 14 – INFORMATIE OP DE WEBSITE

De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op onze website informatief, alsmede indicatief van aard. Voorts zijn typ- en spelfouten onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de vrijblijvendheid van de algehele inhoud.


ART.15 – KLACHTEN & VRAGEN

 1. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als verwerker/verantwoordelijke en/of beheerder bovengenoemde niet naleeft.

 2. Voor vragen betreffende deze verklaring kunt u contact opnemen met: info@maartjegeverinck.nl.


ART 16 – WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.


AVG correcties doorgevoerd op 25 mei 2018

Maartje Geverinck